Política Privacitat

Model de Política de Privacitat per a pàgina web, en aplicació del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. La Política de Privacitat s’ha d’incloure de forma obligatòria en una pàgina web quan aquesta reculli alguna dada personal de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Manipulaciones de Fusta, S.L. informa als usuaris de la seva pàgina web mdefsuta.com a través d’aquesta Política de Privacitat sobre el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recaptats mitjançant la seva navegació o contractació de serveis que realitzin en aquest portal. L’ús d’aquesta web per part de l’usuari comporta la seva acceptació d’aquesta Política de Privacitat.
Manipulacions de Fusta, S.L. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació dels mateixos, i en el no previst pel Reglament, per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
Mitjançant els formularis de registre de la present pàgina web o l’enviament de correu electrònic es recullen i tracten les dades personals de cada usuari el tractament de les quals es regeix per la present Política de Privacitat. Aquestes dades són necessàries per a la gestió i manteniment d’ alguns dels serveis prestats i s’ inclouen en els fitxers automatitzats específics d’ usuaris dels serveis de Manipulacions de Fusta, S.L., degudament inscrits en el Registre de l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El responsable del tractament de les dades personals que l’usuari faciliti en accedir i utilitzar la pàgina web, és, en qualitat de propietari, Manipulacions de Fusta, S.L. , amb NIF/CIF B-61687059 i Codi 08513, Prats de Lluçanès, amb domicili social al C/ Albers s/n, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 30773, Foli 42, Full B181347, Inscripció primera, telèfon 9385080 electrònic mdefusta@mdefusta.com.
Manipulacions de Fusta, S.L. es compromet a aplicar les mesures de seguretat informàtica previstes en la normativa citada prèviament, amb l’ objectiu d’ impedir l’ accés o ús indegut de les dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

DURADA DE L’ EMMAGATZEMATGE DE LES DADES

Manipulacions de Fusta, S.L., com a responsable del tractament, es compromet a emmagatzemar i gestionar les dades personals i informació recollida mitjançant aquesta pàgina web amb la confidencialitat deguda mentre es mantingui la relació professional sorgida i la persona interessada no sol·liciti la seva supressió , i si s’escau, per un termini no superior a 5 anys, a comptar des de la finalització de la relació comercial establerta entre l’ usuari i Manipulaciones de Fusta, S.L. Tanmateix, el responsable del tractament podrà conservar, degudament bloquejades, les dades per atendre possibles responsabilitats administratives o jurisdiccionals.

FINALIDATS DEL TRACTAMENT DE DADES

Les operacions, gestions i procediments tècnics, siguin realitzats de forma automatitzada o no automatitzada, que possibilitin la recollida, emmagatzematge, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tindran la consideració de tractament de dades personals.
A Manipulaciones de Fusta, S.L. tractem les dades personals que l’usuari ens facilita a través de mdefsuta.com per tal d’incloure’s a l’agenda de contactes, gestionar la relació comercial sol·licitada i utilitzar així aquesta informació com a mitjà de contacte de l’empresa. No obstant això, el tractament d’aquestes dades recaptades també implica gestionar l’enviament de la informació que ens sigui sol·licitada i poder respondre a les consultes o qüestions que l’usuari remeti a través de la pàgina web, facilitant així mateix als interessats les ofertes serveis que siguin del seu interès.
Els camps dels registres s’ han d’ emplenar obligatòriament perquè Manipulaciones de Fusta, S.L. pugui complir amb les finalitats esmentades amb anterioritat.
L’ usuari pot oposar-se a l’ enviament de comunicacions comercials en qualsevol moment mitjançant l’ enviament d’ un missatge de correu electrònic a l’ adreça indicada.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

El tractament de les dades personals que proporciona l’ usuari es realitza en base als següents fonaments jurídics que legitimen el mateix:
La contractació de serveis de Manipulacions de Fusta, S.L. i l’ execució de l’ encàrrec professional demanat, els termes i condicions del qual es posaran a disposició de l’ usuari de forma prèvia a una eventual contractació. Per poder realitzar aquesta relació professional demanada, l’ interessat està obligat a facilitar les seves dades.
El consentiment és lliure, específic, informat i inequívoc, ja que després de la lectura de la present Política de Privacitat l’usuari queda informat i, en cas d’estar-hi d’acord, pot acceptar-la mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa , com marcant una casella que es disposa a l’efecte.
En cas que l’ interessat no faciliti les esmentades dades o siguin errònies o inexactes, no podrem atendre la seva sol·licitud, resultant impossible proporcionar-li la informació demanada o dur a terme la contractació dels serveis. Per tant, el responsable del tractament, Manipulaciones de Fusta, S.L., quedarà exonerat de tota responsabilitat que pogués derivar-se de la no execució de l’ encàrrec professional o de les conseqüències que es derivin d’ aquestes informacions inexactes o errònies.

COMUNICACIÓ DE DADES

Amb caràcter general Manipulaciones de Fusta, S.L. no comunicarà aquestes dades personals a tercers, excepte si la prestació d’un servei implica la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat del tractament i això sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la relació entre l’usuari i l’esmentada empresa , prèvia autorització expressa per part de l’usuari. Això es farà només durant el temps imprescindible per possibilitar l’ execució del contracte d’ encàrrec, i en les mateixes condicions i amb les mateixes responsabilitats que se li exigeixen al responsable. Un cop finalitzat l’ encàrrec, l’ encarregat del tractament retornarà al Responsable les dades personals i suprimirà qualsevol còpia de què disposi.
D’ altra banda, només tindran dret a accedir a aquestes dades personals les terceres amb les quals Manipulacions de Fusta, S.L. tingui una obligació legal o contractual de facilitar-les, entre les quals s’ inclouen, per exemple, el Síndic de Greuges, el Defensor del Poble i Jutges i Tribunals interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

DRETS DELS INTERESSATS

L’usuari podrà exercitar en tot moment, en els termes establerts en la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar que es limiti el tractament, oposar-s’hi, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, drets reconeguts en l’esmentat Reglament (UE). L’ exercici d’ aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari dirigint-se a Manipulaciones de Fusta, S.L. en la direcció de la nostra seu social indicada anteriorment; a través de l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça mdefusta@mdefsuta.com oa l’adreça postal C/Albers, s/n; 08513, Prats de Lluçanès.
Per a l’efectiu exercici d’aquests drets, l’usuari haurà d’acreditar la seva identitat facilitant nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent que acrediti la seva identitat, petició en la qual es concreti la sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, i data i signatura del sol·licitant.
No obstant això, l’usuari podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de Control competent en aquesta matèria), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a la mateixa, C/Jorge Juan, nº 6, 28001 – Madrid, oa través de la web: https://www.agpd.es