Select Page

Model de Política de Privacitat per a pàgina web, en aplicació del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. La Política de Privacitat s’ha d’incloure de manera obligatòria a una pàgina web quan aquesta reculli alguna dada personal de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Manipulacions de Fusta, S.L. informa als usuaris de la seva pàgina web mdefsuta.com a través d’aquesta Política de Privacitat sobre el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recaptades mitjançant la seva navegació o contractació de serveis que realitzin en aquest portal. L’ús d’aquesta web per part de l’usuari comporta la seva acceptació d’aquesta Política de Privacitat.
Manipulacions de Fusta, S.L. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes, i en allò no previst pel Reglament, per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
Mitjançant els formularis de registre de la present pàgina web o l’enviament de correu electrònic es recullen i tracten les dades personals de cada usuari, el tractament de les quals es regeix per la present Política de Privacitat. Aquestes dades són necessàries per a la gestió i manteniment d’alguns dels serveis prestats i s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de Manipulacions de Fusta, S.L., degudament inscrits al Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El responsable del tractament de les dades personals que l’usuari faciliti en accedir i utilitzar la pàgina web, és, en qualitat de propietari, Manipulacions de Fusta, S.L. , amb NIF/CIF B-61687059 y Codi 08513, Prats de Lluçanès, amb domicili social a C/ Albers s/n, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 30773, Foli 42, Fulla B181347, Inscripció primera, telèfon 938508035 i correu electrònic mdefusta@mdefusta.com.
Manipulacions de Fusta, S.L. es compromet a aplicar les mesures de seguretat informàtica previstes a la normativa citada prèviament, amb l’objectiu d’impedir l’accés o ús indegut de les dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

DURADA DE L’EMMAGATZENAMENT DE LES DADES

Manipulacions de Fusta, S.L., com a responsable del tractament, es compromet a emmagatzemar i gestionar les dades personals i informació recollida mitjançant aquesta pàgina web amb la confidencialitat deguda mentre es mantingui la relació professional sorgida i la persona interessada no sol•liciti la seva supressió, i en el seu cas, por un termini no superior a 5 anys, a contar des de la finalització de la relació comercial establerta entre l’usuari i Manipulacions de Fusta, S.L. No obstant, el responsable del tractament podrà conservar, degudament bloquejades, les dades per atendre possibles responsabilitats administratives o jurisdiccionals.

FINALIDATS DEL TRACTAMENT DE DADES

Les operacions, gestions i procediments tècnics, siguin realitzats de forma automatitzada o no automatitzada, que possibilitin la recollida, emmagatzemament, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.
A Manipulacions de Fusta, S.L. tractem les dades personals que l’usuari ens facilita a través de mdefsuta.com amb la finalitat d’incloure-es a l’agenda de contactes, gestionar la relació comercial sol•licitada i utilitzar així aquesta informació com a mitjà de contacte de l’empresa. Nogensmenys, el tractament d’aquestes dades recaptades també implica gestionar l’enviament de la informació que ens sigui sol•licitada i poder respondre a les consultes o qüestions que l’usuari remeti a través de la pàgina web, facilitant tanmateix als interessats les ofertes de serveis que siguin del seu interès.
Els camps dels registres s’han de complimentar obligatòriament per a que Manipulacions de Fusta, S.L. pugui complir amb les finalitats esmentades amb anterioritat.
L’usuari pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials en qualsevol moment mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic a l’adreça indicada.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

El tractament de les dades personals que proporciona l’usuari es realitza en base als següents fonaments jurídics que legitimen el mateix:
La contractació de serveis de Manipulacions de Fusta, S.L. i l’execució de l’encàrrec professional sol•licitat, el termes i condicions del qual es posaran a disposició de l’usuari de forma prèvia a una eventual contractació. Per a poder dur a terme aquesta relació professional sol•licitada, l’interessat està obligat a facilitar les seves dades.
El consentiment és lliure, específic, informat i inequívoc, car després de la lectura de la present Política de Privacitat l’usuari resta informat i, en caso d’estar d’acord, pot acceptar-la mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com ara marcant una casella que es disposa a l’efecte.
En el cas que l’interessat no faciliti les citades dades o siguin errònies o inexactes, no podrem atendre la seva sol•licitud, resultant impossible proporcionar-li la informació sol•licitada o dur a terme la contractació dels serveis. Per tant, el responsable del tractament, Manipulacions de Fusta, S.L., quedarà exonerat de tota responsabilitat que pogués derivar-se de la no execució de l’encàrrec professional o de les conseqüències que es derivin d’aquestes informacions inexactes o errònies.

COMUNICACIÓ DE DADES

Amb caràcter general Manipulacions de Fusta, S.L. no comunicarà aquestes dades personals a tercers, excepte si la prestació d’un servei implica la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat del tractament i això sigui estrictament necessari per a gestionar i mantenir la relació entre l’usuari i l’esmentada empresa, prèvia autorització expressa per part de l’usuari. Això es farà només duran el temps imprescindible per a possibilitar l’execució del contracte d’encàrrec, i en les mateixes condicions i amb les mateixes responsabilitats que se li exigeixen al responsable. Un cop finalitzat l’encàrrec, l’encarregat del tractament retornarà al Responsable les dades personals i suprimirà qualsevol còpia de la que disposi.
Per altra part, només tindran dret a accedir a aquestes dades personals els tercers amb els que Manipulacions de Fusta, S.L. tingui una obligació legal o contractual de facilitar-les, entre els que s’inclouen, per exemple, el Síndic de Greuges, el Defensor del Poble i Jutges i Tribunals interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

DRETS DELS INTERESSATS

L’usuari podrà exercitar en tot moment, en els termes establerts en la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació o supressió de dades, sol•licitar que es limiti el tractament, oposar-se al mateix, sol•licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, drets reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari dirigint-se a Manipulacions de Fusta, S.L. a l’adreça de la nostra seu social indicada anteriorment; a través de l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça mdefusta@mdefsuta.com o a l’adreça postal C/Albers, s/n; 08513, Prats de Lluçanès.
Per a l’efectiu exercici d’aquests drets, l’usuari haurà d’acreditar la seva identitat facilitant nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent que acrediti la seva identitat, petició en la que es concreti la sol•licitud, adreça a efectes de notificacions, i data i signatura del sol•licitant.
Nogensmenys, l’usuari podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de Control competent en aquesta matèria), especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a la mateixa, C/Jorge Juan, nº 6, 28001 – Madrid, o a través de la web: https://www.agpd.es