Teulades

A Manipulacions de Fusta, oferim diferents tipus de teulada, tenim professionals que també poden fer el montatge d'aquestes a l'obra.

Oferim teulades no ventilades:

És el sistema tradicional de teulades, i són les que més es fabriquen per la zona.

Oferim la possibilitat de fabricar teulades ventilades.

La existència d'una cambra ventilada, en la composició d'una coberta, és un aspecte capital en el seu funcionament higrotèrmic ja que, modifica la resposta d'aquesta coberta en els aspectes d'aïllament tèrmic i impermeabilització.

Una cambra ventilada és un espai buit situat entre la barrera impermeable de la coberta i el seu aïllament tèrmic. És obvi que sigui així, ja que si es disposés per sobre la barrera impermeable estaria contínuament mullada en cas de precipitacions, i si es disposés per sota de l'aïllament tèrmic aquest no tindria cap utilitat ja que la temperatura de la cambra ventilada és pràcticament la mateixa que la de l'aire exterior.

Perquè unacambra es consideri ventilada cal que disposi d'obertures grans (no simples foradets, o escletxes de difícil accés) situades de tal forma que el corrent d'aire que travessi la coberta passi per tota la superfície. Aquestes obertures es col·locaran, si és possible, en la direcció dels vents dominants.

Les virtuts més apreciades de la cambra ventilada són dues. Per un costat la capacitat d'evaporar i evacuar tant les possibles petites filtracions de la barrera impermeable, degudes a les precipitacions, com el vapor d'aigua que prové de l'espai habitable inferior i que se sol condensar en refredar-se. És evident, però, que en el cas de trobar-nos amb una veritable gotellera aquest corrent d'aire no podrà eliminar tota l'aigua que s'hagi infiltrar i aquesta arribarà a l'interior de l'edifici.

L'altra virtut d'aquest tipus de coberta fa referència al fenomen de refrigeració de la coberta a l'estiu. És ben sabut que en aquesta estació el sol incideix sobre la coberta quasi perpendicularment, amb la qual cosa l'escalfament del terrat o de la teulada és molt important, més si es tracta de superfícies fosques i mats. Aquest escalfament, per conducció travessa tota la coberta i afecta a l'espai interior, instantàniament o de forma molt retardada, segons la inèrcia tèrmica del conjunt de la coberta.

 

OBRES REALITZADES:

TEULADES NO VENITLADES:

 

 

 

 

 

TEULADES VENTILADES: